مهارت ها

[gdlr_heading tag=”h2″ size=”30px” font_weight=”bold”]مهارت ها & نوار پیشرفت[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]استایل کوچک[/gdlr_heading]

[gdlr_space height=”30px”]

[gdlr_skill_bar percent=”70″ size=”small” text_color=”#333333″ background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#a9e16e”]فتوشاپ[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”85″ size=”small” text_color=”#333333″ background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#56d0d4″]ایلوسترایتور[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”55″ size=”small” text_color=”#333333″ background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#da6545″]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_skill_bar percent=”70″ size=”small” text_color=”#333333″ background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#a9e16e”]Photoshop[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_skill_bar percent=”85″ size=”small” text_color=”#333333″ background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#56d0d4″]Illustrator[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_skill_bar percent=”55″ size=”small” text_color=”#333333″ background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#da6545″]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”50px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]استایل متوسط با آیکن[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”30px”]

[gdlr_skill_bar percent=”70″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#a9e16e” icon=”fa-smile-o”]فتوشاپ[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=85″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#56d0d4″ icon=”fa-thumbs-up”]ایلوزترایتور[/gdlr_skill_bar]
[gdlr_skill_bar percent=”55″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#da6545″ icon=”fa-globe”]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_skill_bar percent=”70″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#a9e16e” icon=”fa-smile-o”]Photoshop[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_skill_bar percent=85″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#56d0d4″ icon=”fa-thumbs-up”]Illustrator[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_skill_bar percent=”55″ size=”medium” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#da6545″ icon=”fa-globe”]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”50px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]بزرگ و کوچک با آیکن[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”30px”]

[gdlr_skill_bar percent=”70″ size=”large” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#a9e16e” icon=”fa-trophy”]فتوشاپ[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_skill_bar percent=”85″ size=”large” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#56d0d4″ icon=”fa-leaf”]ایلوسترایتور[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_skill_bar percent=”55″ size=”large” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#da6545″ icon=”fa-html5″]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]

[gdlr_skill_bar percent=”70″ size=”large” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#a9e16e” icon=”fa-trophy”]Photoshop[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_skill_bar percent=”85″ size=”large” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#56d0d4″ icon=”fa-leaf”]Illustrator[/gdlr_skill_bar]

[gdlr_skill_bar percent=”55″ size=”large” text_color=”#ffffff” background_color=”#e9e9e9″ progress_color=”#da6545″ icon=”fa-html5″]HTML/CSS[/gdlr_skill_bar]

[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”80px”]