اندازه نگهدارنده محتوا

اندازه نگهدارنده محتوا

اگر دوست دارید با ابعاد 960px، 1280px، 1400px …. این همه خوب است. شما می توانید هر تعداد در این کادر قرار دهید.

feature-17-1