ایجاد نمونه کارها و فیلتر

http://www.youtube.com/watch?v=J9quTjBHlqk