دکمه ها

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]دکمه های کوچک[/gdlr_heading]

[gdlr_space height=”20px”]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”small” background=”#94d64f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”small” background=”#d6724f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”small” background=”#d64f78″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”small” background=”#d64f4f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”small” background=”#4fbed6″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]
[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”small” background=”#94d64f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”small” background=”#d6724f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”small” background=”#d64f78″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”small” background=”#d64f4f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”small” background=”#4fbed6″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button][/gdlr_code]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]کلیدهای متوسط[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”20px”]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#94d64f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#d6724f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#4fbed6″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#d64f92″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#4f8ed6″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]
[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#94d64f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#d6724f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#4fbed6″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#d64f92″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#4f8ed6″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button][/gdlr_code]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]دکمه های بزرگ[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”20px”]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”large” background=”#94d64f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”large” background=”#d64f78″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”large” background=”#d6724f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”large” background=”#4fbed6″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”large” background=”#d64f4f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]
[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”large” background=”#94d64f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”large” background=”#d64f78″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”large” background=”#d6724f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”large” background=”#4fbed6″ color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”large” background=”#d64f4f” color=”#ffffff”]کلیک[/gdlr_button][/gdlr_code]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]دکمه های متوسط با کادر[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”20px”]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#94d64f” color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#6FA239″]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#d6724f” color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#98543c”]کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#4fbed6″ color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#368799″]کلیک[/gdlr_button]
[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#94d64f” color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#5c8f26″]کلیک[/gdlr_button]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#d6724f” color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#98543c”]کلیک[/gdlr_button]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#4fbed6″ color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#368799″]کلیک[/gdlr_button]
[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”40px”]

[gdlr_heading tag=”h3″ size=”22px” font_weight=”normal”]دکمه های متوسط با کادر و آیکن[/gdlr_heading]
[gdlr_space height=”20px”]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#94d64f” color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#6FA239″][gdlr_icon type=”icon-headphones”] کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#d6724f” color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#98543c”][gdlr_icon type=”icon-plane”] کلیک[/gdlr_button] [gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#4fbed6″ color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#368799″][gdlr_icon type=”icon-apple”] کلیک[/gdlr_button]
[gdlr_code title=”نمایش این کد” active=”no”]
[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#94d64f” color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#5c8f26″][gdlr_icon type=”icon-headphones”] کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#d6724f” color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#98543c”][gdlr_icon type=”icon-plane”] کلیک[/gdlr_button]

[gdlr_button href=”http://www.rioweb.ir” target=”_self” size=”medium” background=”#4fbed6″ color=”#ffffff” with_border=”yes” border_color=”#368799″][gdlr_icon type=”icon-apple”] کلیک[/gdlr_button]
[/gdlr_code]

[gdlr_space height=”40px”]